My Mr/Mis V.V.I.P ma Friends Forever

LETs : Exchange Links !!

Friday, April 29, 2011

Sabar duhai ♥ part 2
salam jumaat buat kawan2....

kini ku kembali merancak kembali dunia blogger...

ini sekdar menyampai dan berkongsi ....

apa yang ku baca dalam web site ini ...KLIK

jom baca ...sumber dicopypaste...bukan lady karang...

tuk tazkirah jumaat..Ayat-ayat Al Qur’an tentang Sabar


Allah Ta’ala berfirman:
“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negeri kalian) dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung.” (QS.Ali ‘Imraan: 200)
Dan Allah Ta’ala berfirman:
“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepada kalian, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.” (QS.Al-Baqarah: 155)
Dan Allah Ta’ala berfirman:
“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.” (QS.Az-Zumar: 10)
Dan Allah Ta’ala berfirman:
“Tetapi orang yang bersabar dan mema`afkan sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.” (QS.Asy-Syuuraa: 43)
Dan Allah Ta’ala berfirman:
“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS.Al-Baqarah: 153)
Dan Allah Ta’ala berfirman:
“Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kalian agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar diantara kalian.” (QS.Muhammad: 31)
Dan ayat-ayat yang memerintahkan sabar dan menerangkan keutamaannya sangat banyak dan dikenal.

Pengertian dan Jenis-jenis Sabar
Ash-Shabr (sabar) secara bahasa artinya al-habsu (menahan), dan diantara yang menunjukkan pengertiannya secara bahasa adalah ucapan: “qutila shabran” yaitu dia terbunuh dalam keadaan ditahan dan ditawan. Sedangkan secara syari’at adalah menahan diri atas tiga perkara: yang pertama: (sabar) dalam mentaati Allah, yang kedua: (sabar) dari hal-hal yang Allah haramkan, dan yang ketiga: (sabar) terhadap taqdir Allah yang menyakitkan.
Inilah macam-macam sabar yang telah disebutkan oleh para ‘ulama.

 • Jenis sabar yang pertama, yaitu hendaknya manusia bersabar terhadap ketaatan kepada Allah, karena sesungguhnya ketaatan itu adalah sesuatu yang berat bagi jiwa dan sulit bagi manusia. Memang demikianlah kadang-kadang ketaatan itu menjadi berat atas badan sehingga seseorang merasakan adanya sesuatu dari kelemahan dan keletihan ketika melaksanakannya. Demikian juga padanya ada masyaqqah (sesuatu yang berat) dari sisi harta seperti masalah zakat dan masalah haji.

Yang penting, bahwasanya ketaatan-ketaatan itu padanya ada sesuatu dari masyaqqah bagi jiwa dan badan, sehingga butuh kepada kesabaran dan kesiapan menanggung bebannya,

Allah berfirman:
“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negeri kalian) dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung.” (QS.Ali ‘Imraan: 200)
Allah juga berfirman
“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.” (QS.Thaha: 132)
“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al Qur’an kepadamu (hai Muhammad) dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu.” (QS.Al-Insan: 23-24)
Ayat ini menerangkan tentang sabar dalam melaksanakan perintah-perintah, karena sesungguhnya Al-Qur`an itu turun kepadanya agar beliau (Rasulullah) menyampaikannya (kepada manusia), maka jadilah beliau orang yang diperintahkan untuk bersabar dalam melaksanakan ketaatan.
Dan Allah Ta’ala berfirman:
“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya.” (QS.Al-Kahfi: 28)
Ini adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah.


 • Jenis sabar yang kedua, yaitu bersabar dari hal-hal yang Allah haramkan sehingga seseorang menahan jiwanya dari apa-apa yang Allah haramkan kepadanya, karena sesungguhnya jiwa yang cenderung kepada kejelekan itu akan menyeru kepada kejelekan, maka manusia perlu untuk mengekang dan mengendalikan dirinya, seperti berdusta, menipu dalam bermuamalah, memakan harta dengan cara yang bathil, dengan riba dan yang lainnya, berbuat zina, minum khamr, mencuri dan lain-lainnya dari kemaksiatan-kemaksiatan yang sangat banyak.

Maka kita harus menahan diri kita dari hal-hal tadi jangan sampai mengerjakannya dan ini tentunya perlu kesabaran dan butuh pengendalian jiwa dan hawa nafsu.
Diantara contoh dari jenis sabar yang kedua ini adalah sabarnya Nabi Yusuf ‘alaihis salaam dari ajakan istrinya Al-’Aziiz (raja Mesir) ketika dia mengajak (zina) kepadanya di tempat milik dia, yang padanya ada kemuliaan dan kekuatan serta kekuasaan atas Nabi Yusuf, dan bersamaan dengan itu Nabi Yusuf bersabar dan berkata:
“Yusuf berkata: “Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh.” (QS.Yusuf: 33)
Maka ini adalah kesabaran dari kemaksiatan kepada Allah.

 • Jenis sabar yang ketiga, yaitu sabar terhadap taqdir Allah yang menyakitkan

(menurut pandangan manusia).
Karena sesungguhnya taqdir Allah ‘Azza wa Jalla terhadap manusia itu ada yang bersifat menyenangkan dan ada yang bersifat menyakitkan.
Taqdir yang bersifat menyenangkan; maka butuh rasa syukur, sedangkan syukur itu sendiri termasuk dari ketaatan, sehingga sabar baginya termasuk dari jenis yang pertama (yaitu sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah). Adapun taqdir yang bersifat menyakitkan; yaitu yang tidak menyenangkan manusia, seperti seseorang yang diuji pada badannya dengan adanya rasa sakit atau yang lainnya, diuji pada hartanya –yaitu kehilangan harta-, diuji pada keluarganya dengan kehilangan salah seorang keluarganya ataupun yang lainnya dan diuji di masyarakatnya dengan difitnah, direndahkan ataupun yang sejenisnya.
Yang penting bahwasanya macam-macam ujian itu sangat banyak yang butuh akan adanya kesabaran dan kesiapan menanggung bebannya, maka seseorang harus menahan jiwanya dari apa-apa yang diharamkan kepadanya dari menampakkan keluh kesah dengan lisan atau dengan hati atau dengan anggota badan.
Allah berfirman:
“Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu.” (QS.Al-Insan: 24)
Maka masuk dalam ayat ini yaitu hukum Allah yang bersifat taqdir.
Dan diantara ayat yang menjelaskan jenis sabar ini adalah firman Allah:
“Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan (azab) bagi mereka.”

(QS.Al-Ahqaf: 35)


Ayat ini menerangkan tentang kesabaran para rasul dalam menyampaikan

risalah dan dalam menghadapi gangguan kaumnya.
Dan juga diantara jenis sabar ini adalah ucapan Rasulullah kepada utusan

salah seorang putri beliau:
“Perintahkanlah kepadanya, hendaklah bersabar dan mengharap pahala kepada Allah (dalam menghadapi musibah tersebut).” (HR.Bukhariy dan Muslim)

Keadaan Manusia Ketika Menghadapi Musibah
Sesungguhnya manusia di dalam menghadapi dan menyelesaikan musibah ada empat keadaan:

 • Keadaan pertama: marah
 • Keadaan kedua: bersabar
 • Keadaan ketiga: ridha
 • Keadaan keempat: bersyukur.

Inilah empat keadaan manusia ketika ditimpa suatu musibah.
Adapun keadaan pertama: yaitu marah baik dengan hatinya,

lisannya ataupun anggota badannya.
Adapun marah dengan hatinya yaitu dalam hatinya ada sesuatu terhadap Rabbnya dari kemarahan, perasaan jelek atau buruk sangka kepada Allah – dan kita berlindung kepada Allah dari hal ini- dan yang sejenisnya bahkan dia merasakan bahwa seakan-akan Allah telah menzhaliminya dengan musibah ini.
Adapun dengan lisan, seperti menyeru dengan kecelakaan dan kebinasaan, seperti mengatakan: “Duhai celaka, duhai binasa!”, atau dengan mencela masa (waktu), yang berarti dia menyakiti Allah ‘Azza wa Jalla dan yang sejenisnya.
Adapun marah dengan anggota badan seperti menampar pipinya, memukul kepalanya, menjambak rambutnya atau merobek bajunya dan yang sejenis dengan ini.
Inilah keadaan orang yang marah yang merupakan keadaannya orang-orang yang berkeluh kesah yang mereka ini diharamkan dari pahala dan tidak akan selamat (terbebas) dari musibah bahkan mereka ini mendapat dosa, maka jadilah mereka orang-orang yang mendapatkan dua musibah: musibah dalam agama dengan marah dan musibah dalam masalah dunia dengan mendapatkan apa-apa yang tidak menyenangkan.
Adapun keadaan kedua: yaitu bersabar terhadap musibah dengan menahan dirinya (dari hal-hal yang diharamkan), dalam keadaan dia membenci musibah dan tidak menyukainya dan tidak menyukai musibah itu terjadi akan tetapi dia bersabar (menahan) dirinya sehingga tidak keluar dari lisannya sesuatu yang dibenci Allah dan tidak melakukan dengan anggota badannya sesuatu yang dimurkai Allah serta tidak ada dalam hatinya sesuatu (berprasangka buruk) kepada Allah selama-lamanya, dia tetap bersabar walaupun tidak menyukai musibah tersebut.
Adapun keadaan ketiga: yaitu redha, di mana keadaan seseorang yang ridha itu adalah dadanya lapang dengan musibah ini dan ridha dengannya dengan ridha yang sempurna dan seakan-akan dia tidak terkena musibah tersebut.
Adapun keadaan keempat: bersyukur, yaitu dia bersyukur kepada Allah atas musibah tersebut, dan adalah keadaannya Rasulullah apabila melihat sesuatu yang tidak disukainya, beliau mengatakan:
“Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan.”
Maka dia bersyukur kepada Allah dari sisi bahwasanya Allah akan memberikan kepadanya pahala terhadap musibah ini lebih banyak dari apa-apa yang menimpanya.
Dan karena inilah disebutkan dari sebagian ahli ibadah bahwasanya jarinya terluka lalu dia memuji Allah terhadap musibah tersebut, maka orang-orang berkata: “Bagaimana engkau memuji Allah dalam keadaan tanganmu terluka?” Maka dia menjawab: “Sesungguhnya manisnya pahala dari musibah ini telah menjadikanku lupa terhadap pahitnya rasa sakitnya.”

Tingkatkan Sabar


Sabar itu ada tiga macam, yang paling tingginya adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, kemudian sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, kemudian sabar terhadap taqdir Allah. Dan susunan ini ditinjau dari sisi sabar itu sendiri bukan dari sisi orang yang melaksanakan kesabaran, karena kadang-kadang sabar terhadap maksiat lebih berat bagi seseorang daripada sabar terhadap ketaatan, apabila seseorang diuji contohnya dengan seorang wanita yang cantik yang mengajaknya berbuat zina di tempat yang sunyi yang tidak ada yang melihatnya kecuali Allah, dalam keadan dia adalah seorang pemuda yang mempunyai syahwat (yang tinggi), maka sabar dari maksiat seperti ini lebih berat bagi jiwa. Bahkan kadang-kadang seseorang melakukan shalat seratus raka’at itu lebih ringan daripada menghindari maksiat seperti ini.
Dan terkadang seseorang ditimpa suatu musibah, yang kesabarannya dalam menghadapi musibah ini lebih berat daripada melaksanakan suatu ketaatan, seperti seseorang kehilangan kerabatnya atau temannya ataupun istrinya. Maka engkau akan dapati orang ini berusaha untuk sabar terhadap musibah ini sebagai suatu kesulitan yang besar.
Akan tetapi ditinjau dari kesabaran itu sendiri maka tingkatan sabar yang tertinggi adalah sabar dalam ketaatan, karena mengandung ilzaaman (keharusan) dan fi’lan (perbuatan). Maka shalat itu mengharuskan dirimu lalu kamu shalat, demikian pula shaum dan haji… Maka padanya ada keharusan, perbuatan dan gerakan yang padanya terdapat satu macam dari kepayahan dan keletihan.
Kemudian tingkatan kedua adalah sabar dari kemaksiatan karena padanya hanya ada penahanan diri yakni keharusan bagi jiwa untuk meninggalkannya.
Adapun tingkatan ketiga, sabar terhadap taqdir, maka sebabnya bukanlah dari usaha seorang hamba, maka hal ini bukanlah melakukan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu, akan tetapi semata-mata dari taqdir Allah. Allahlah yang memberi taufiq.

(Diringkas dari Al-Qaulul Mufiid dan Syarh Riyaadhush Shaalihiin)

(Sumber: Bulletin Al Wala’ wa Bara’, Edisi ke-5 Tahun ke-3/24 Desember 2004 M/12 Dzul Qo’dah 1425 H. Judul asli Sabar, Suatu Kemestian. Diterbitkan Yayasan Forum Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah Bandung)


nokakikudibibirmu

sesungguhnya api kemarahan itu

datang dari hati.....

bersabarlah...

zikir itu pengubat jiwa..
amalkan selalu....

Monday, April 4, 2011

for my 86,400 secondfor my 86,400 second ......

I can write "I love you" just on my blog..
paint it on walls or write a song lyrics...
I can say "I hate you " via sms...
I can confess '' I miss U "
to person that i close with..
but I need to tell you that with a smile...
I can't wait anymore, I can't hide anymore
I want to live what I've never lived before
I want to feel the inner pure sincere love..
even for a second .....will u ever care ..????

for my 86,400 second .....

I want to tell that" i love my family " so much...
coz 'em gives me unconditional love,
They gave me Strength and guidance,
Listen when i need an ear ..
And the one thing is they will always care
When i need a hand ,they'll lend me theirs
whenever i need comfort..
They make me laugh ....and
Their love is never hidden it is always shown ...

my 86,400 second .....

i might .......( to be continued )

notakakikudibibirmu :

There are 86400 seconds in a day,
and you are telling me..
that you can’t afford to spend..
just 10 second of them to ask me..
how I am doing today?

15.10.10

for a simple " hye " ??? .....

gambar diatas...dieedit untuk mr F...
ade jumpe tak simbol F...
lame dah gambar nih...

:: mood : redha dengan ketentuanNYA ::

rindu saat yang berlalu....
.......clueless..

aku....xmudah...

:: makin dingin...ahaks....aku masih serupa ....
be honest and truth always be ma way....
if they don't trust me...is their problem....."
'' Let bygones be bygones...
but memory still remain the same..."

after all i have no button erase them all "


mood : i'll Met him no matter what future might bring
people do changed..
people do walk away...
i always ask u to stay....
cuz i'm, afraid of losing YOU....

I'll BE bacK...
StaY the Same

6/4..1st time...naga ckp..ahaks :p
adam..will be back @KL
waiting :p huh


10/4

mampukah diri aku...
menghadapi hari yang mendatang....
Ya ALLAH....tabahkan hati aku....
soal jodoh ...pula...

Ya ALLAH seandainya dia tercipta untuk aku...
dekatkan lah hati aku dengan hatinya walaupun ..
sedetik rasa biar aku sentiasa di ingatan nya....
andai dia bukan tercipta untuk aku...
damaikan lah hati kami...
..amin...

btw aku masih single and available ok :)

Lady Masquerade


Livin' in ...

Masquerade worLd

I'm being apart of it ...

As I look in the mirror ...

all I still see is ..

sadness and despair..

A body with..

No soul, empty, alive ..

Masquerade worLd

In the world that...

Where all true fakes are gladly made...

and being such a ....

The perfect mask to hide my pain..

Deep inside me...

I crave happiness..

as much as i want a reason to smile....

i'm Livin' in.

Masquerade World

with

Fake smile..

Fake...promises

Fake...people..

Fake ...ME...

yet

i'm still waiting..

.

Waiting for the time to heal my pain,

waiting for this heart to mend again,

waiting for my life to shine with light

for your face to illuminate my night..

i miss u..!

will u eva care...

an ordinary....gurl

which live

as ...a

Lady Masquerade


.......there was...a story...

about......'' the LESS u know about her always the BETTER "

written by : E . J aka ( LT )


Death Note :

i'm ZERO

will U be my HERO ?

:: 10 kekuatan cinta yang perlu ada ::
kali ni LT mau share kekuatan yang kowang kena
ada sebelum nak bercinta...
....kalau kowang takde kekuatan ini semua baek kowang jangan berani
melafazkan cinta....takut dicop kan cinta murahan ,
cinta ekspress rakyat....,
cinta nyet nyet
2
..etc ....
janganlah sebab org lain kapel kowang pun kapel...
kowang kena sedia
....cari kekuatan...
buat jejaka/dara yang belum pernah menemukan cinta ...pertama...
sakitnya bisa meluluhkan hati taw...
are u ready...????tapi buat adek yang nak SPM tuh
kita HOLD dulu lah bab hati ...munge3 nih...
tapi kalau cinta adik2 boleh menghembus semangat...
ok je...kearah kebaikan...lah ok..!

LT pernah rase wooo sakit woohh tapi TIME heal the wounds..
lagipun putus bukan beerti dunia dah tamat kan????

Cinta pertama adalah penting dihati seorang yang bernama LELAKI.....untunglah kamu perempuan jika pernah bertakhta sebagai cinta pertama dihati seorang lelaki......

dan bagi insan yang bernama PEREMPUAN adalah cinta TERAKHIR bukan kerana cinta pertama tak penting tapi cinta yang bakal memberi mereka komitment....aka KELUARGA....
ke ada org bercinta hanya untuk TOUCH n GO or SEKS...???
terpulang pada individu sendiri...tapi kalau itu berlaku itu bukan CINTA...cinta tak akan menyakiti...malah ia memberi penghormatan pada org yang dicintai....
pergh !! banyak pulak membebel.....jum bace pulak okeyh ...


1. Kekuatan berfikir

Cinta bermula dari fikiran kita. Berfikir tentang pasangan ideal yang ingin kamu kenali akan membantu kamu mengenali dia, ketika kamu akhirnya bertemu dengan orang yang tepat tersebut.

LT :: Perlu ada persefahaman yang kuat....iaitu proses komunikasi berkesan..


2. Kekuatan untuk menghormati

Kamu tidak mampu mencintai seseorang atau apasaja kalau kamu tidak menghormati mereka. Orang pertama yang patut kamu hormati ialah dirimu sendiri. Untuk mulai menghormati diri sendiri, kita patut bertanya pada diri sendiri “apa yang aku hormati dalam diriku?”. Untuk mendapat perasaan hormat dari orang lain, bahkan dari orang yang kamu tidak suka, kita patut bertanya pada diri sendiri.”apa yang aku hormati dalam diri mereka?”.

LT :: Hormat diri sendiri......:) dulu...jaga maruah..!!!


3. Kekuatan untuk memberi

Jika kamu mahu menerima cinta, kamu harus mampu memberikannya terlebih dahulu. Makin banyak cinta kamu beri, makin banyak yang akan kamu terima. Mencintai sama ertinya dengan memberi cinta tulus pada dirimu sendiri. Belajarlah untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Formula rahsia untuk meciptakan hubungan yang ceria,penuh cinta,dan abadi adalah dengan selalu berfikir “Apa yang dapat aku beri?”dan bukan Apa yang akan aku dapat?”.

LT ::konteks memberi ini...tidak lah kamu perlu memberi seluruh jiwa raga kamu..kepada cinta hati kamu....kalau mereka benar2 ikhlas mereka tidak akan menyakiti hati kamu...they will try 2 fit in..... bagi LT cinta perlukan sefahaman...


4. Kekuatan persahabatan

Untuk mencari cinta sejati,kamu mesti mencari sahabat sejati
terlebih dahulu. Cinta bukan bererti mata kalian saling
berpandangan, tapi lebih bererti bersama – sama melihat ke satu tujuan. Untuk mencintai seseorang seutuhnya, kamu harus

mencintai keperibadiannya, bukan fizikalnya.
Persahabatan adalah tanah dimana benih cinta dapat tumbuh. Jika kamu ingin membawa cinta ke suatu hubungan, kamu harus menciptakan persahabatan terlebih dahulu.

LT : persahabatan boleh menjadi percintaan namun untuk percintaan bertukar sahabat bukan lah sesuatu perkara yang mudah..cari kekuatan..sebelum mencinta.......


5. Kekuatan dari sentuhan

Sentuhan adalah salah satu ekspresi cinta yang paling kuat,
menghancurkan dinding pemisah dan menyatukan suatu hubungan. Sentuhan membuat kita lebih dapat merasakan getaran cinta yang sebenarnya.Tetapi agama Islam melarang kita bersentuh-sentuhan tatkala bercinta, kekuatan ini difokuskan kepada suami isteri..

LT :: no comment lalala malam ni malam JUMAAT


6. Kekuatan untuk melepaskan

Jika kamu mencintai seseorang, bebaskanlah dia. Jika dia kembali kepadamu,maka dia adalah milikmu. Jika tidak, maka dia tidak akan pernah jadi milikmu”. Bahkan dalam hubungan percintaan, seseorang perlukan ruang untuk dirinya sendiri. Jika kita mahu belajar untuk mencintai, pertama kita harus belajar untuk memaafkan dan melupakan masa lalu yang buruk serta kedukaan hati kita. Mencintai bererti melepaskan rasa takut, curiga, dan ego. “Hari ini aku melepaskan semua rasa takutku, masa lalu tidak akan dapat mempengaruhiku- hari ini adalah lembaran baru bagi hidupku”.....

LT :: cinta itu menghembuskan kekuataan ,semangat dalam diri....bebaskan cinta mu...namun bagi LT ,lepaskan ia tapi bagitaw mereka apa yang kita rasa....


7. Kekuatan dalam komunikasi

Ketika kita belajar untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur, hidup lalu berubah. Mencintai seseorang bererti berkomunikasi dengannya. Biarkan orang yang kamu cintai tahu bahawa kamu mencintai dan menghargainya. Jangan pernah takut untuk mengucapkan 3 kata magik : “Aku cinta kamu”. Jangan pernah melewatkan kesempatan untuk
mengucapkan itu kepadanya. Selalu tinggalkan orang yang kamu cintai dengan kata – kata mesra, kerana ia mungkin boleh jadi hari terakhir kamu melihatnya. Contohnya, jika kamu akan mati tapi diberi kesempatan untuk menelefon orang yang kamu cinta, siapa yang akan kamu telefon, apa yang akan kamu katakandan sekarang¦kenapa kamu
menunggu?

LT :: selalu berterus terang ....:)


8. Kekuatan dari komitmen

Jika kamu ingin mendapatkan cinta yang berlimpah, kamu harus mampu menciptakan komitmen, dan komitmen tersebut akan tercermin dalam fikiran dan tindakanmu. Komitmen adalah ujian cinta yang sejati. Jika kamu ingin memiliki hubungan yang penuh cinta, kamu harus setia
dengan hubunganmu itu. Ketika kamu terikat komitmen pada seseorang, berhenti mencintainya bukan merupakan pilihan. Komitmenlah yang membezakan antara hubungan yang mudah hancur, dengan hubungan yang kuat.

LT :: kalau dia benar mahu berkomitmen dengan kamu ..mereka akan bawa jumpa org tua kenalkan...baek tinggalkan ..kalau ..tiada step tuh dari buang masa...kalau sekadar kata2.....jauhi lelaki yang mudah mengungkap janji....manis....kadang2 mereka hanya pandai menabur kata-kata....

(kejam sikit )


9. Kekuatan semangat.

Semangat, membakar cinta dan membiarkan cinta tetap hidup. Semangat yang terus berkobar, bukan hanya datang dari daya tarik fizikal, tapi datang dari komitmen yang dalam, kemahuan, dan rasa saling tertarik. Semangat dapat diciptakan kembali dengan cara membayangkan saat indah di masa lalu dengannya. Spontan dan kejutan dapat menciptakan semangat cinta. Pokok dari cinta dan kegembiraan selalu sama yang harus kita lakukan adalah mengisi hari – hari kita dengan penuh semangat..

LT :: semarak cinta...serius is boring...


10. Kekuatan dari rasa percaya

Rasa percaya selalu menjadi komponen penting dalam suatu hubungan.Tanpa rasa percaya, seseorang bisa menjadi curiga, cemas, dan takutdan orang lain akan merasa terperangkap dan secara emosional menjadi tertekan. Kamu tidak boleh mencintai seseorang secara utuh sehinggalah kamu mempercayainya secara utuh pula. Bersikaplah seakan – akan hubunganmu dengan orang yang kamu cintai tidak akan berakhir. Salah satu cara untuk mengetahui apakah seseorang itu benar – benar untuk kamu, tanyakanlah pada dirimu sendiri “Apakah aku benar – benar mempercayainya sepenuh hati ?” jika jawapannya adalah “tidak”, maka kamu harus berfikir dengan mendalam sebelum kamu membuat komitmen yang lebih jauh dengannya.

LT :: yes ..be honest and true...


sumber : ayatcinta.wp

Baca juga tentang

 • renungan hati KLIK
 • muhasabah diri ntuk lelaki dan perempuan KLIK
 • Pelangi selepas hujan...KLIKpendapat sum1 : communication.. trust.. loyal.. care..
accept some one just the way he/she is and some surprise will do....


sesungguhnya

DIRI BELAJAR DARIPADA KEHIDUPANNYA

Jika diri diasuh dengan KEANGKUHAN, dia belajar erti TAKABBUR,
Jika diri diasuh dengan KELEMAHAN, dia belajar erti HINA DIRI,
Jika diri diasuh dengan PERMUSUHAN, dia belajar MEMBENCI,
Jika diri diasuh dengan PENTINGKAN DIRI, dia belajar erti MENGKHIANATI.

Namun........

Jika diri diasuh dengan NILAI INSANI, dia belajar HARGA DIRI,
Jika diri diasuh dengan KEPAYAHAN, dia belajar erti MENGASIHI,
Jika diri diasuh dengan BELAS BUDI, dia belajar erti MENSYUKURI,
Jika diri diasuh dengan MENUKIL KARYA, dia belajar MANFAAT ILMU,
Jika diri diasuh dengan DIDIKAN TAQWA, dia belajar erti HAYATI AGAMA.
Jika diri diasuh dengan JIWA RAKYAT, dia belajar MUAFAKAT,
Jika diri diasuh dengan PENGALAMAN, dia belajar erti HAKIKAT KEHIDUPAN..

sumber :

Fitri QathrunnadaBismillahirrahmanirrahim…

Ya Allah…
Jika aku jatuh cinta,
Cintakanlah aku pada seseorang yang melabuhkan cintanya PadaMu,
Agar bertambah kekuatanku untuk mencintaiMu…

Ya Muhaimin…
Jika aku jatuh hati,
Izinkanlah aku menyentuh hati seseorang yang hatinya tertaut padaMu,
Agar tidak terjatuh aku dalam jurang cinta nafsu…

Ya Rabbana…
Jika aku jatuh hati,
Jagalah hatiku padanya,
Agar tidak berpaling daripada hatiMu…amin.....notakakikudibibirmu


layan !! tengs follow
antok sudah..:)
cukup kah kekuatan anda???

Saturday, April 2, 2011

Ur heart : Something i can't have...There was a story ....
about...we...
that fade away...
You sms to me saying be as friends right now ,
My heart dropped wen I read that,
but i'm still glad cuz we can still be a friends....
will u ever wanted to know...
How I felt n I told u,
Now...
I'm sitting here crying and
wondering why...


Boy ,
I hate dis feeling u making me feel damn,
Begged u to stay,
Begged u to try n see me for once ,
Begged u to understand how I feel,
You making me cry...
You making me sad...
You making me confused...

Boy,
I don't wanna play games,
All I want you,
Now I think we are through,
I don't know what I have done ...
to have you act so cold towards me,
What should I do??
I'm tired of feeling this way
Should I leave you like everyone is telling me too?
N yet I don't want to lose you,
Sure I'll cry but it's only be a while I hope,
I wish you could just trust me, it juz happen....
adoration without being loved...
I'm sorry for any pain I may have caused u...
I do...I do miss you...
yes still i am....
which is something ....
i can't have
is ur LOVE ,MISS ...
but i want u 2 HATE.....me so... by that ,
i would be GLAD...
that i'm not INVISIBLE ...


by : LT

tips ..what a gurl want ...( nih LT suke )


 • give her lots of attention, but expect little yourself
 • give her lots of time, especially time for herself
 • give her lots of space, never worrying about where she goes
nak tengok sambungan sila lawat sahabat BLOG nih.
KLIK.CIKGU zubir
tajuk how to make woman HAPPY...mood : tired...huhuk ~
Listen : waiting for te end -LINKINPARK ..
banyak benda ku lalui...minggu nih...
hurm LT xready mau cerita
korang doakan segala galanya
baek.."hope everything goin' well "
tentang relationship :
steady cam tuh je...still
single and available..Oops!!
space and time all i ever ask..

status ku

'' hadir dirimu dalam bayangan ...
jodoh perkenalan sudah suratan...
jodoh pertemuan pada ketentuan...
ikatan persahabatan menjadi dambaan..
bermula sebuah ikatan membibit kemesraan ...
--LT---

diam tidak bermakna ku LUPA..
tidak bermakna ku PEKAK..
tidak bermakna aku tak MELIHAT..
i know what u did...


Hey ! ... I hate you when you actually care at me..
because you make me blurr.. ...
I hate you when you talk to me because..
you make me run out of words. ..
I hate you when I see you online ..
cuz i'm so invisible to you...
nd i hate you even more... .
because you make me love you more... .
than ever ... u make me smile ...
u bring tear to this eyes ... oOoh dear why and why... . --LT... .
i'm juz an admirer..not yet a lover ..

..the important part...

for a relationship...

communication.. trust.. loyal.. care..

accept some one just the way he/she is

and some surprise will do..--Mr F--
notakakikudibibirmu

SHOW me the meaning of being
LONELY

psst :
rase mau je tampal
kata2 print skrin haritu..
muahah...tak kisah..lah...
mmg lawak..jerp...

''
i know what u did ok "
jangan dilayan ---bak kata sum1
ntah ape yg xpuas hati...
lagi ...den tak paham...
don't judge me wrong
cuz u are wrong...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

BLOGGERS CHAT ROOM