My Mr/Mis V.V.I.P ma Friends Forever

LETs : Exchange Links !!

Saturday, January 19, 2013

Siapakah ??? tabi'in dan tabi'ut tabi'in...

Setelah melihat pengertian salafus-sholih, secara ringkas dapat difahami salafus-sholih adalah dari kalangan tiga generasi awal dari kaum muslimin iaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Para sahabat ialah mereka yang hidup dan pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, tabi'in pula ialah mereka yang hidup sesudah Rasulullah SAW, manakala tabi'ut tabi'in pula merupakan murid-murid kepada tabi'in. Ada pun, senarai nama yang dinyatakan ini adalah terhad memandangkan terlampau banyak nama yang terlibat. Terima kasih diucapkan kepada Ahmad Abu Faza yang menjadi sumber kepada senarai nama ini. Mari kita lihat senarai nama siapakah mereka ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripadanya.

Para Sahabat
 • Abdullah bin Jahsy (wafat 3 H)
 • Abbas bin Abdul Muthalib (wafat 32 H)
 • Abdullah bin Abbas (wafat 68 H)
 • Abdullah bin Amru bin Ash (wafat 65 H)
 • Abdullah bin Khuzafah As Sahmi (wafat 28 H)
 • Abdullah bin Masud bin Gafil (wafat 32 H)
 • Abdullah bin Rawahah (wafat 8 H)
 • Abdullah bin Salam (wafat 43 H)
 • Abdullah bin Umar bin Khattab (wafat 73 H)
 • Abdullah bin Ummi Maktum (wafat 14 H)
 • Abdullah bin Zubair (wafat 73 H)
 • Abdurrahman bin Auf (wafat 32 H)
 • Abu Bakr Siddik (51 SH-13 H)
 • Abu Dardaa (wafat 32 H)
 • Abu Hurairah (wafat 59 H)
 • Abu Musa Asy’ari (wafat 44 H)
 • Abul Ash bin Rabi’ al Absyamial Qurasyi
 • Abu Sufyan bin Harists
 • Abu Thalhah An.Anshary
 • Abu Dzarr Al Gifari (wafat 32 H)
 • Adi bin Hatim (wafat 68 H)
 • Ali bin Abu Thalib (23 SH-40 H)
 • Anas bin Malik bin Nadar (wafat 93 H)
 • Bilal bin Rabah Al Habasyi (wafat 20 H)
 • Hakim bin Huzam (wafat 54 H)
 • Hamzah bin Abdul Muthalib (wafat 3 H)
 • Hasan bin Ali (wafat 50 H)
 • Husein bin Ali (Wafat ..H)
 • Huzaifah bin Yamman (wafat 36 H)
 • Jakfar bin Abu Thalib (wafat 8 H)
 • Muawwiyah bi Abu Sofyan (20 SH-60 H)
 • Muaz bin Jabal (wafat 18 H)
 • Rabi’ah bin Ka’ab
 • Said bin Amir Huzaim Al Jumahi
 • Said bin Zaid
 • Tsumamah bin ‘Utsal
 • Thufeil bin Amr Addausi
 • Umar bin Khaththab (40 SH-23 H)
 • Umair bin Sa’ad
 • Usamah bin Zaid
 • Uqbah bin ‘Amir al Juhani
 • Ustman bin Afffan (47 SH-35 H)
 • Usaid bin Hudhair
 • Zaid bin Tsabit (wafat 45 H)

Para Tabi’in
 • Sa’id bin Al-Musayyab wafat 90 H
 • Urwah bin Zubair wafat 99 H
 • Sa’id bin Jubair wafat 95 H
 • Ali bin Al-Husain Zainal Abidin wafat 93 H
 • Muhammad bin Al-Hanafiyah wafat 80 H
 • Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah bin Mas’ud wafat 94 H
 • Salim bin Abdullah bin Umar wafat 106 H
 • Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Ash Shiddiq
 • Al-Hasan Al-Basri wafat 110 H
 • Muhammad bin Sirin wafat 110 H
 • Umar bin Abdul Aziz wafat 101 H
 • Nafi’ bin Hurmuz wafat 117 H
 • Muhammad bin Syihab Az-Zuhri wafat 125 H
 • Ikrimah wafat 105 H
 • Asy Sya’by wafat 104 H
 • Ibrahim an-Nakha’iy wafat 96 H
 • Aqamah wafat 62 H

Para Tabiut Tabi’in
 • Malik bin Anas wafat 179 H
 • Al-Auza’i wafat 157 H
 • Sufyan bin Said Ats-Tsauri wafat 161 H
 • Sufyan bin Uyainah wafat 193 H
 • Al-Laits bin Sa’ad wafat 175 H
 • Syu’bah ibn A-Hajjaj wafat 160 H
 • Abu Hanifah An-Nu’man wafat 150 H


Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

BLOGGERS CHAT ROOM